Застрахователно Акционерно Дружество "Енергия"

ЗАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "България Холдинг" АД.
С разрешение № 20/16.07.1998 г. ЗАД "Енергия" получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

ЗАД "Енергия" предлага следните видове застраховки:

Застраховка "Злополука" в т.ч.

 • "Злополука и заболяване"
 • "Злополука"
 • "Трудова злополука"
 • "Злополука на кредитополучател"
 • ученическа застраховка "Злополука"
 • "Злополука" на местата в МПС - доброволна
 • "Злополука" на пътниците в средства за обществен превоз - задължителна

Застраховка "Щети на имущество" в т.ч.:

 • "Кражба чрез взлом"
 • "Парични средства по време на превоз
 • "Авария на машини"
 • "Електронно оборудване"

Застраховка "Обща гражданска отговорност" в т.ч.:

 • "Гражданска отговорност на юридически лица"
 • "Гражданска отговорност на юридически лица, вкл. отговорност за изделието"
 • "Професионална отговорност на инженери, проектанти, архитекти"
 • "Професионална отговорност "Строител"
 • "Професионална отговорност "Медицински персонал"
 • "Професионална отговорност "Ръководители и длъжностни лица"
 • "Гражданска отговорност на работодателя"
 • "Гражданска отговорност за ядрена вреда"

Застраховка на гаранции в т.ч.:

 • "Загуба на доход вследствие пожар и природни бедствия"
 • "Загуба на доход вследствие авария на машини"
 • "Загуби вследствие не плащане на лизингови вноски"

Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
Застраховка на релсови превозни средства
Застраховка на товари по време на превоз
Застраховка "Пожар" и "Природни бедствия"
Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
Застраховка на разни финансови загуби
Застраховка "Правни разноски" /правна защита/

Допълнително за ЗАД "Енергия"

Условията на предлаганите от Дружеството застраховки са разработени на база международно признати клаузи и съобразени със спецификата на националния застрахователен пазар.

По размер на застрахователно - техническите си резерви, ЗАД "Енергия" се нарежда сред най-големите застрахователни компании в България.

Основен дял от дейността на ЗАД "Енергия" заема имущественото застраховане. В застрахователната съвкупност на Дружеството са включени най-големите топлоелектрически и водноелектрически централи в България, АЕЦ "Козлодуй", цялостната електропреносна мрежа "ВН", електроразпределителни и енергоремонтни предприятия, част от топлофикационните дружества, предприятия от въгледобива, както и редица други индустриални обекти.

Уставен капитал:
Уставният капитал на дружеството е в размер на 18 000 000 лв.

Основни акционери:

 • "Алианц България Холдинг" АД
 • "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" EАД

Система на управление
ЗАД "Енергия" е с едностепенна система на управление - 4 членен съвет на директорите

Лица, представляващи дружеството:

 • Орлин Пенев - изпълнителен директор

Контакти

ЦУ ЗАД „Енергия”

бул."Княз Ал. Дондуков" №33
София
1000

тел: 02/981-41-81
факс: 02/986-39-04

info@energy.bg

ИРМ Раднево

ул. „Г. Димитров” №13
Раднево

тел: 0417/82144
мобилен: 0889/905591

radnevo@energy.bg

ИРМ Козлодуй

площадка АЕЦ Козлодуй
гр.Козлодуй

тел: 0973/76468
мобилен: 0886/607989

aec@energy.bg

Гр.Благоевград

073/8894630
073/8894631
073/8894632
073/889463

Гр.Бургас

056/ 875410
056/ 875411
056/ 875414
056/ 875427
056/ 875429
056/ 875430
Автомобилно:
056/ 845628

Гр.Варна

052/668737
052/689941
052/ 668731
032/668371
032/668718
032/668733
052/689940
052/689955
052/689950
052/689945
052/689946

Гр.Велико Търново

062/618020
062/618024

Гр.Видин

094/690734
094/690731
094/690732

Гр.Враца

092/687861
092/687833

Гр.Добрич

058/655660
058/655666
058/655676
058/655662

Гр.Казанлък

431/68770
0431/68774
0431/68773
0431/68771
0431/68761

Гр.Кърджали

0361/60780
0361/60790
0361/60791

Гр.Кюстендил

078/556262
078/556267
078/556264

Гр.Ловеч

068/651251
068/651252

Гр.Монтана

096/ 300802
096/ 300802
096/388381
096/388382

Гр.Пазарджик

034/403960
034/403961
034/403962
034/403963
034/403964

Гр.Перник

076/686203
076/76104

Гр.Плевен

064/890768
064/890781
064/890786
064/890788
064/890769

Гр.Пловдив

032/646 801
032/646820
032/646821
032/658817

Гр.Русе

082/824541
082/824541
082/888119
082/888118

Гр.Силистра

086/823821
086/871155
086/871158

Гр.Смолян

0301/62593
0301/60790
0301/60791
0301/60792

Гр.Стара Загора

042/638339
042/602752
042/693000
042/693001
042/693014
042/693021

Гр.Търговище

0601/61980
0601/61981
0601/61982
0601/61983
0601/61984

Гр.Хасково

038/603270
038/603275

Гр.Шумен

054/850882
054/850880